ISO 50001

En què consisteix?

Garantir la sostenibilitat de l’eficiència energètica a la vostra organització de manera sistemàtica.

La implantació de la ISO 50001 us permetrà implementar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió Energètic (SGE), i amb això, establir la sistemàtica adequada per assolir una millora contínua en l’ús i el consum de la vostra energia.

Nosaltres ens encarreguem des del desenvolupament de tota la documentació necessària segons la norma, fins a la implantació de la mateixa de manera completa, liderant TOTES les accions necessàries de manera periòdica.

Beneficis en implantar la norma

ISO 50001

Consumir de manera eficient i disminuir les emissions de CO2

ISO 50001

Donar compliment a Directives Europees (RD 56/2016)

ISO 50001

Estalviar a les factures energètiques

ISO 50001

Evidenciar el vostre compromís davant el canvi climàtic

ISO 50001

Millorar la imatge de lideratge empresarial

ISO 50001

Reduir riscos per variabilitat en costos energètics

ISO 50001

Millorar la competitivitat

Què t'oferim

Implantem la ISO 50001 a la teva organització (a nivell DOCUMENTAL o COMPLETA). Establint aquells procediments, manuals, controls operacionals…, necessaris per a la millora contínua en l’exercici energètic de la teva organització. Optimitzant així els teus consums energètics, emissions de gasos d’efecte hivernacle i costos financers associats.

Implantació Documental

 • Formació de l'equip de treball
 • Política i Planificació Energètica
 • Establiment d'indicadors i línies de base energètiques
 • Definició i integració del sistema
 • Desenvolupament de la Documentació
 • Campanya de conscienciació i formació del personal (Circular)
 • QUOTA ÚNICA
 • Implantació Operacional de la Norma
 • Revisió i auditoria interna (prèvia a certificació)
 • Presència i suport durant el procés de certificació
 • Gestió energètica en continu (Lideratge)

Implantació Completa

 • Formació de l'equip de treball
 • Política i Planificació Energètica
 • Establiment d'indicadors i línies de base energètiques
 • Definició i integració del sistema
 • Desenvolupament de la Documentació
 • Campanya de conscienciació i formació del personal (Circular)
 • Implantació Operacional de la Norma
 • Revisió i auditoria interna (prèvia a certificació)
 • Presència i suport durant el procés de certificació
 • Gestió energètica en continu (Lideratge)
 • QUOTA MENSUAL