Política de privadesa, Cookies i Avís Legal

AVÍS LEGAL

EPI, ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el rigorós compliment de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web d’EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL

1. DADES IDENTIFICATIVES:

Nom de domini: http://epi.coop/
Nom comercial: EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL
Denominació social: EPI ENERGIA PER LA IGUALTAT SCCL
NIF: F66799057
Domicili social: C/ PRIMER DE MAIG, 1 – 3 B 43870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Telèfon: 93 193 73 90
Correu electrònic: suma@epi.coop
Inscrita al Registre de Cooperatives dels Serveis Territorials a Barcelona.

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en qualsevol cas redirigir al lloc web principal de http://epi.coop/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic suma@epi.coop.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, per tal de fer més eficaç la navegació, desapareixent en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari per tal que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web utilitza cookies _ga/_utm propietat

AVISO LEGAL

EPI, ENERGÍA POR LA IGUALDAD SCCL, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.  Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y riguroso cumplimiento de las disposiciones aquí expuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

EPI ENERGÍA POR LA IGUALDAD SCCL se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios estas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de EPI ENERGÍA POR LA IGUALDAD SCCL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS:

  • Nombre de dominio: http://epi.coop/
  • Nombre comercial: EPI ENERGÍA POR LA IGUALDAD SCCL
  • Denominación social: EPI ENERGÍA POR LA IGUALDAD SCCL
  • NIF: F66799057
  • Domicilio social: C/ PRIMER DE MAIG, 1 – 3 B 43870 AMPOSTA (TARRAGONA)
  • Teléfono: 93 193 73 90
  • Correo electrónico: suma@epi.coop
  • Inscrita en el Registro de Cooperativas de los Servicios Territoriales en Barcelona.
 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fuesen destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considerará un incumplimiento grave de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitar respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en cualquier caso redirigir al sitio web principal de http://epi.coop/.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco apoyo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación con respecto a posibles incumplimientos de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico suma@epi.coop.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Uso de Cookies

Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con el único fin de hacer más eficaz la navegación, desapareciendo al finalizar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor en el que se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con el fin de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no  instalará cookies prescindibles sin el previo consentimiento del usuario.

Este sitio web utiliza cookies _ga/_utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas para facilitar su navegación. A todo usuario que visita la web se le informa del uso de estas cookies mediante un banner flotante, considerando que si continúa navegando está de acuerdo con su uso. En caso de aceptar su uso el banner desaparecerá, aunque en todo momento podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de Cookies.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a estos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a este sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir a la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo haga saber de forma inmediata al administrador del sitio web. Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse su correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que se conviertan en causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias similares que hagan imposible el acceso a la página web.

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de forma automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información está registrada en un archivo de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener medidas únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

4. Ley aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más cercanos a AMPOSTA.